Popielec

Wielkanoc

Boże Ciało

25 luty 2009

12 kwiecień 2009

11 czerwiec 2009

17 luty 2010

4 kwiecień 2010

3 czerwiec 2010

9 marzec 2011

24 kwiecień 2011

23 czerwiec 2011

22 luty 2012

8 kwiecień 2012

7 czerwiec 2012

13 luty 2013

31 marzec 2013

30 maj 2013

5 marzec 2014

20 kwiecień 2014

19 czerwiec 2014

18 luty 2015

5 kwiecień 2015

4 czerwiec 2015

10 luty 2016

27 marzec 2016

26 maj 2016

1 marzec 2017

16 kwiecień 2017

15 czerwiec 2017

14 luty 2018

1 kwiecień 2018

31 maj 2018

6 marzec 2019

21 kwiecień 2019

20 czerwiec 2019

26 luty 2020

12 kwiecień 2020

11 czerwiec 2020

17 luty 2021

4 kwiecień 2021

3 czerwiec 2021

2 marzec 2022

17 kwiecień 2022

16 czerwiec 2022

22 luty 2023

9 kwiecień 2023

8 czerwiec 2023

14 luty 2024

31 marzec 2024

30 maj 2024

5 marzec 2025

20 kwiecień 2025

19 czerwiec 2025

18 luty 2026

5 kwiecień 2026

4 czerwiec 2026

10 luty 2027

28 marzec 2027

27 maj 2027

1 marzec 2028

16 kwiecień 2028

15 czerwiec 2028

14 luty 2029

1 kwiecień 2029

31 maj 2029

6 marzec 2030

21 kwiecień 2030

20 czerwiec 2030

26 luty 2031

13 kwiecień 2031

12 czerwiec 2031

11 luty 2032

28 marzec 2032

27 maj 2032

2 marzec 2033

17 kwiecień 2033

16 czerwiec 2033

22 luty 2034

9 kwiecień 2034

8 czerwiec 2034

7 luty 2035

25 marzec 2035

24 maj 2035

27 luty 2036

13 kwiecień 2036

12 czerwiec 2036

18 luty 2037

5 kwiecień 2037

4 czerwiec 2037

10 marzec 2038

25 kwiecień 2038

24 czerwiec 2038

23 luty 2039

10 kwiecień 2039

9 czerwiec 2039

15 luty 2040

1 kwiecień 2040

31 maj 2040

6 marzec 2041

21 kwiecień 2041

20 czerwiec 2041

19 luty 2042

6 kwiecień 2042

5 czerwiec 2042

11 luty 2043

29 marzec 2043

28 maj 2043

2 marzec 2044

17 kwiecień 2044

16 czerwiec 2044

22 luty 2045

9 kwiecień 2045

8 czerwiec 2045

7 luty 2046

25 marzec 2046

24 maj 2046

27 luty 2047

14 kwiecień 2047

13 czerwiec 2047

19 luty 2048

5 kwiecień 2048

4 czerwiec 2048

3 marzec 2049

18 kwiecień 2049

17 czerwiec 2049

23 luty 2050

10 kwiecień 2050

9 czerwiec 2050

15 luty 2051

2 kwiecień 2051

1 czerwiec 2051

6 marzec 2052

21 kwiecień 2052

20 czerwiec 2052

19 luty 2053

6 kwiecień 2053

5 czerwiec 2053

11 luty 2054

29 marzec 2054

28 maj 2054

3 marzec 2055

18 kwiecień 2055

17 czerwiec 2055

16 luty 2056

2 kwiecień 2056

1 czerwiec 2056

7 marzec 2057

22 kwiecień 2057

21 czerwiec 2057

27 luty 2058

14 kwiecień 2058

13 czerwiec 2058

12 luty 2059

30 marzec 2059

29 maj 2059

3 marzec 2060

18 kwiecień 2060

17 czerwiec 2060

29 luty 1900

15 kwiecień 1900

14 czerwiec 1900

20 luty 1901

7 kwiecień 1901

6 czerwiec 1901

12 luty 1902

30 marzec 1902

29 maj 1902

25 luty 1903

12 kwiecień 1903

11 czerwiec 1903

17 luty 1904

3 kwiecień 1904

2 czerwiec 1904

8 marzec 1905

23 kwiecień 1905

22 czerwiec 1905

28 luty 1906

15 kwiecień 1906

14 czerwiec 1906

13 luty 1907

31 marzec 1907

30 maj 1907

4 marzec 1908

19 kwiecień 1908

18 czerwiec 1908

24 luty 1909

11 kwiecień 1909

10 czerwiec 1909

9 luty 1910

27 marzec 1910

26 maj 1910

1 marzec 1911

16 kwiecień 1911

15 czerwiec 1911

21 luty 1912

7 kwiecień 1912

6 czerwiec 1912

5 luty 1913

23 marzec 1913

22 maj 1913

25 luty 1914

12 kwiecień 1914

11 czerwiec 1914

17 luty 1915

4 kwiecień 1915

3 czerwiec 1915

8 marzec 1916

23 kwiecień 1916

22 czerwiec 1916

21 luty 1917

8 kwiecień 1917

7 czerwiec 1917

13 luty 1918

31 marzec 1918

30 maj 1918

5 marzec 1919

20 kwiecień 1919

19 czerwiec 1919

18 luty 1920

4 kwiecień 1920

3 czerwiec 1920

9 luty 1921

27 marzec 1921

26 maj 1921

1 marzec 1922

16 kwiecień 1922

15 czerwiec 1922

14 luty 1923

1 kwiecień 1923

31 maj 1923

5 marzec 1924

20 kwiecień 1924

19 czerwiec 1924

25 luty 1925

12 kwiecień 1925

11 czerwiec 1925

17 luty 1926

4 kwiecień 1926

3 czerwiec 1926

2 marzec 1927

17 kwiecień 1927

16 czerwiec 1927

22 luty 1928

8 kwiecień 1928

7 czerwiec 1928

13 luty 1929

31 marzec 1929

30 maj 1929

5 marzec 1930

20 kwiecień 1930

19 czerwiec 1930

18 luty 1931

5 kwiecień 1931

4 czerwiec 1931

10 luty 1932

27 marzec 1932

26 maj 1932

1 marzec 1933

16 kwiecień 1933

15 czerwiec 1933

14 luty 1934

1 kwiecień 1934

31 maj 1934

6 marzec 1935

21 kwiecień 1935

20 czerwiec 1935

26 luty 1936

12 kwiecień 1936

11 czerwiec 1936

10 luty 1937

28 marzec 1937

27 maj 1937

2 marzec 1938

17 kwiecień 1938

16 czerwiec 1938

22 luty 1939

9 kwiecień 1939

8 czerwiec 1939

7 luty 1940

24 marzec 1940

23 maj 1940

26 luty 1941

13 kwiecień 1941

12 czerwiec 1941

18 luty 1942

5 kwiecień 1942

4 czerwiec 1942

10 marzec 1943

25 kwiecień 1943

24 czerwiec 1943

23 luty 1944

9 kwiecień 1944

8 czerwiec 1944

14 luty 1945

1 kwiecień 1945

31 maj 1945

6 marzec 1946

21 kwiecień 1946

20 czerwiec 1946

19 luty 1947

6 kwiecień 1947

5 czerwiec 1947

11 luty 1948

28 marzec 1948

27 maj 1948

2 marzec 1949

17 kwiecień 1949

16 czerwiec 1949

22 luty 1950

9 kwiecień 1950

8 czerwiec 1950

7 luty 1951

25 marzec 1951

24 maj 1951

27 luty 1952

13 kwiecień 1952

12 czerwiec 1952

18 luty 1953

5 kwiecień 1953

4 czerwiec 1953

3 marzec 1954

18 kwiecień 1954

17 czerwiec 1954

23 luty 1955

10 kwiecień 1955

9 czerwiec 1955

15 luty 1956

1 kwiecień 1956

31 maj 1956

6 marzec 1957

21 kwiecień 1957

20 czerwiec 1957

19 luty 1958

6 kwiecień 1958

5 czerwiec 1958

11 luty 1959

29 marzec 1959

28 maj 1959

2 marzec 1960

17 kwiecień 1960

16 czerwiec 1960

15 luty 1961

2 kwiecień 1961

1 czerwiec 1961

7 marzec 1962

22 kwiecień 1962

21 czerwiec 1962

27 luty 1963

14 kwiecień 1963

13 czerwiec 1963

12 luty 1964

29 marzec 1964

28 maj 1964

3 marzec 1965

18 kwiecień 1965

17 czerwiec 1965

23 luty 1966

10 kwiecień 1966

9 czerwiec 1966

8 luty 1967

26 marzec 1967

25 maj 1967

28 luty 1968

14 kwiecień 1968

13 czerwiec 1968

19 luty 1969

6 kwiecień 1969

5 czerwiec 1969

11 luty 1970

29 marzec 1970

28 maj 1970

24 luty 1971

11 kwiecień 1971

10 czerwiec 1971

16 luty 1972

2 kwiecień 1972

1 czerwiec 1972

7 marzec 1973

22 kwiecień 1973

21 czerwiec 1973

27 luty 1974

14 kwiecień 1974

13 czerwiec 1974

12 luty 1975

30 marzec 1975

29 maj 1975

3 marzec 1976

18 kwiecień 1976

17 czerwiec 1976

23 luty 1977

10 kwiecień 1977

9 czerwiec 1977

8 luty 1978

26 marzec 1978

25 maj 1978

28 luty 1979

15 kwiecień 1979

14 czerwiec 1979

20 luty 1980

6 kwiecień 1980

5 czerwiec 1980

4 marzec 1981

19 kwiecień 1981

18 czerwiec 1981

24 luty 1982

11 kwiecień 1982

10 czerwiec 1982

16 luty 1983

3 kwiecień 1983

2 czerwiec 1983

7 marzec 1984

22 kwiecień 1984

21 czerwiec 1984

20 luty 1985

7 kwiecień 1985

6 czerwiec 1985

12 luty 1986

30 marzec 1986

29 maj 1986

4 marzec 1987

19 kwiecień 1987

18 czerwiec 1987

17 luty 1988

3 kwiecień 1988

2 czerwiec 1988

8 luty 1989

26 marzec 1989

25 maj 1989

28 luty 1990

15 kwiecień 1990

14 czerwiec 1990

13 luty 1991

31 marzec 1991

30 maj 1991

4 marzec 1992

19 kwiecień 1992

18 czerwiec 1992

24 luty 1993

11 kwiecień 1993

10 czerwiec 1993

16 luty 1994

3 kwiecień 1994

2 czerwiec 1994

1 marzec 1995

16 kwiecień 1995

15 czerwiec 1995

21 luty 1996

7 kwiecień 1996

6 czerwiec 1996

12 luty 1997

30 marzec 1997

29 maj 1997

25 luty 1998

12 kwiecień 1998

11 czerwiec 1998

17 luty 1999

4 kwiecień 1999

3 czerwiec 1999

8 marzec 2000

23 kwiecień 2000

22 czerwiec 2000

28 luty 2001

15 kwiecień 2001

14 czerwiec 2001

13 luty 2002

31 marzec 2002

30 maj 2002

5 marzec 2003

20 kwiecień 2003

19 czerwiec 2003

25 luty 2004

11 kwiecień 2004

10 czerwiec 2004

9 luty 2005

27 marzec 2005

26 maj 2005

1 marzec 2006

16 kwiecień 2006

15 czerwiec 2006

21 luty 2007

8 kwiecień 2007

7 czerwiec 2007

6 luty 2008

23 marzec 2008

22 maj 2008